این آزمایشگاه در پاییز سال 1379 جهت ارایه عملیات درس فیتوشیمی که از دروس اصلی دانشجویان کارشناسی ارشد مرتع داری گرایش گیاهان دارویی است؛ راه اندازی گردید.

دارای دستگاههای مختلف مربوط به نقشه برداری و تفسیر عکس های هوائی و همچنین آرشیوی از نقشه ها و عکس های هوائی مورد نیاز در انجام پروژه های آموزشی و پژوهشی می باشد .

به مجموعه ای از گیاهان پرس و خشک شده که به نحو خاص و با سیستم رده بندی مشخص، منظم شده باشند هرباریوم اطلاق می شود . به عبارتی هرباریوم مجموعه ای از نمونه های گیاهی دائمی شده و شناسنامه دار است.

 در آزمايشگاه مرتعداري و گياهشناسي عمليات و آزمايشگاه دروس گياهشناسي يك و گياهشناسي دو- حل تمرين درس اندازه‌گيري و ارزيابي مرتع- آزمايشگاه درس اصلاح و توسعه مراتع- شناسايي گياهان مرتعي يك و دو و شناسايي گياهان مرتعي گروه محيط زيست- آزمايشگاه درس در

مجهز به وسایل و دستگاههای  مخصوص اندازه گیری پارامترهای مختلف آب و خاک می باشد ازجمله این وسایل می توان به موارد زیر اشاره نمود:

مجهز به سیستم های رایانه دارای نرم افزارهای تخصصی در زمینه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیائی که بخش عملی دروس مختلف مربوط به دو گروه مرتع و آبخیزداری و محیط زیست  در آن برگزار می شود. ازجمله:

 عمليات آزمايشگاهي دروسي که در گلخانه سرويس داده مي شود و فعاليت هاي پژوهشي که حمايت مي‌شود عبارتند از:

مناسب جهت برگزاری بخش عملی دروس با ظرفیت 20 نفر. دارای وسایلی مثل استریوسکوپ جهت تفسیر عکس های هوائی و وسایل مربوط به درس کارتوگرافی شامل پلانی متر، کرویمترو پانتوگراف.

در این آزمایشگاه انواع آنالیز های مکانی در ارتباط با ارزیابی و آمایش سرزمین صورت می گیرد.

در آزمایشگاه آلودگی محیط زیست عملیات دروس در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا برای دروس آلودگی آب و خاک، آلودگی هوا، پایش آلودگی­های محیط زیست و... با داشتن فضای مناسب، امکانات و تجهیزات پیشرفته  برگزار می­گردد.

صفحه‌ها