رفتن به محتوای اصلی
x

هیدورلوژی و حفاظت خاک

Level begin

مناسب جهت برگزاری بخش عملی دروس با ظرفیت 20 نفر. دارای وسایلی مثل استریوسکوپ جهت تفسیر عکس های هوائی و وسایل مربوط به درس کارتوگرافی شامل پلانی متر، کرویمترو پانتوگراف. همچنین تعداد محدودی از دستگاههای اندازه گیری پارامترهای جوی که به منظور آشنائی دانشجویان درس هوا و اقلیم شناسی با این ادوات تهیه گردیده است.

در این آزمایشگاه بخش عملی دروس زیر برگزار می گردد:

- تفسیرعکس های هوائی(مربوط به درس اصول سنجش از دور)

- ژئومرفولوژی2

- مرتعداری

- کارتوگرافی

- هوا و اقلیم شناسی

1

 

تحت نظارت وف ایرانی