رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

سعيد پورمنافی

معاون پژوهشی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 430
+983133913563
اميدوار فرهاديان

سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 438
+983133913564
رضا جعفری

معاون آموزشی, هیات رئیسه, هیات علمی, استاد
شماره اتاق : 431
+983133913555
نوراله میرغفاری

رئیس دانشکده, هیات رئیسه, هیات علمی, استاد
شماره اتاق : 411
+983133912841
حسين بشری
مشاور اتحاديه انجمن های علمي دانشجويی منابع طبيعی كشور
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 424
+983133913576
مصطفی ترکش اصفهانی

مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 459
+983133911023
سعید سلطانی کوپایی
زمان ریاست 1399-1398
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
شماره اتاق : 445
+983133912841
عیسی ابراهیمی
زمان ریاست 1398-1395
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
شماره اتاق : 443
+983133913565
محسن احمدی

هیات علمی, استادیار
شماره اتاق : 429
+983133911034
حسين بشری
مشاور اتحاديه انجمن های علمي دانشجويی منابع طبيعی كشور
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 424
+983133913576
اميد بیرقدار كشكولی
رابط دفتر روابط بین الملل
هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 407
+983133911015
سعيد پورمنافی

معاون پژوهشی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 430
+983133913563
فاطمه پيكان حيرتی

هیات علمی, استادیار
شماره اتاق : 467
+983133911012
رضا جعفری

معاون آموزشی, هیات رئیسه, هیات علمی, استاد
شماره اتاق : 431
+983133913555
اميرحسين جلالی

هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 456
+983133911056
سالار درافشان

هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 426
+983133913580
عليرضا سفیانیان
زمان ریاست 1395-1392
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
شماره اتاق : 444
+983133911011
محسن سليمانی

هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 457
+983133911043
سيما فاخران اصفهانی

هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 439
+983133913595
اميدوار فرهاديان

سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 438
+983133913564
حمیدرضا کریم زاده

هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 441
+983133913558
يزدان كيوانی

مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 432
+ 983133911022
پوران گلکار

هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 453
+983133911035
علی لطفی

مدیر گروه, هیات علمی, استادیار
شماره اتاق : 406
+983133913566
سيدحميد متين خواه

هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 442
+983133913586
رضا مدرس

هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 469
+983133913582
حسين مرادی

هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 468
+983133911013
منصوره ملكيان

هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 436
+983133911024
سید علیرضا موسوی

هیات علمی, سرپرست دفتر آموزش، ترویج و ارتباطات مردمی, استادیار
شماره اتاق : 425
+983133913574
نوراله میرغفاری

رئیس دانشکده, هیات رئیسه, هیات علمی, استاد
شماره اتاق : 411
+983133912841
محمد نعمتی ورنوسفادرانی
مسئول فناوري اطلاعات
هیات علمی, استادیار
شماره اتاق : 405
+983133911048
محمودرضا همامی

هیات علمی, استاد
شماره اتاق : 462
+983133911031
سعيد اسداله
کارشناس آزمایشگاه های بهداشت، بيماريها، فيزيولوژي آبزيان
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
+983133913575
مهناز بيات
آزمایشگاه علوم گياهي و مسئول هرباريوم
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
+983139313561
مريم تيموری

کارمند اداری, کارمند, مسئول دفتر
+983133912841
اردشير خسروی دهكردی
آزمايشگاه حيات وحش
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
+983133911021
راحله دانشمند پارسا

کارمند اداری, کارمند, کارشناس پژوهشی
+983133911016
نرگس رجايی
آزمایشگاه هاي ماهي شناسي، جانورشناسي و ليمنولوژي
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
+983133911014
زهرا کورش وحید

کارمند اداری, کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات
+983133913556
زهره كرمانی
کارشناس آزمایشگاه ارزيابي و آمايش سرزمين
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
+983133911018
مهرداد ماهشانيان
آزمایشگاه هاي RS&GIS، هيدرولوژي و حفاظت خاك
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
+983133911049
ابراهيم متقی
آزمایشگاه جيره نويسي و تغذيه آبزيان
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
+983139311028
شهره محمدی
آزمایشگاه مركزي و آلودگي محيط زيست- تحصيلات تكميلي (برنامه ريزي)
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
+983133913571
كوشيار مختاری
آزمایشگاه آب و خاك
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
+983139311027
عبدالله نوروزی
آزمایشگاه هاي مرتعداري و گياه شناسي
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
+983133911026
مرضيه نوری

کارمند اداری, کارمند, کارشناس آموزشی
+983133913559
ليلا يارمحمدی توسكی

کارمند اداری, کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
+983133911020
سيدجمال الدين خواجه الدين
زمان ریاست 1386-1380
رؤسای پیشین, بازنشسته, استاد
  • +983133911039
مهدی بصیری

بازنشسته, دانشیار
فرزاد روحانی

بازنشسته, مربی
محمدرضا وهابی
زمان ریاست 1377-1372
رؤسای پیشین, بازنشسته, دانشیار
  • +983133913563
نصراله محبوبی صوفيانی
زمان ریاست 1392-1386
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
  • +983133913587
نصراله محبوبی صوفيانی
زمان ریاست 1392-1386
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
+983133913587
عليرضا سفیانیان
زمان ریاست 1395-1392
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
شماره اتاق : 444
+983133911011
عیسی ابراهیمی
زمان ریاست 1398-1395
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
شماره اتاق : 443
+983133913565
سعید سلطانی کوپایی
زمان ریاست 1399-1398
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
شماره اتاق : 445
+983133912841
محمدرضا وهابی
زمان ریاست 1377-1372
رؤسای پیشین, بازنشسته, دانشیار
+983133913563
احمد جلالیان
زمان ریاست 1380-1377
رؤسای پیشین, استاد
سيدجمال الدين خواجه الدين
زمان ریاست 1386-1380
رؤسای پیشین, بازنشسته, استاد
+983133911039
فخری جانی قربانی پوده

کارمند
محمدرضا رجبی

کارمند
عبدالرسول كمالی

کارمند
محمد اصغری

امور عمومی
شماره اتاق : 404
كريم شفيعی

امور عمومی
شماره اتاق : 404
+983133913567
قدیرعلی عابدی

امور عمومی
شماره اتاق : 404
محمد قربانی

امور عمومی
شماره اتاق : 404
ژوزف سن
متخصص اكولوژي جوامع، روابط متقابل گياهان و جانوران
رامش کریشنامورتی
بوم شناسی سیمای سرزمین، استراتژی های بازیابی و احیای گونه ها، ادغام تکنولوژی در تحقیقات و مدیریت حیات وحش

تحت نظارت وف ایرانی