رفتن به محتوای اصلی
x

ارزيابي و آمايش سرزمين

Level begin

در این آزمایشگاه انواع آنالیز های مکانی در ارتباط با ارزیابی و آمایش سرزمین صورت می گیرد.

این آنالیز در واقع  شامل نظریه ها ،روش ها و تکنولوژیهای مربوط به بررسی مناسب و استفاده داده های مکانی برای تجزیه  و تحلیل و مدیریت  فرآیند ها و مسائل زیست محیطی میباشد.تکنولوژی های اصلی شامل سیستم های اطلاعات  جغرافیایی ،سنجش از دور و آنالیزهای مکانی کمی است.

به دلیل پیچیدگی مسائل زیست محیطی و دیدگاه های بین رشته ای، نیاز به یکپارچه سازی داده های مکانی و سایر اطلاعات با فرمت های متفاوت هستیم که از منابع  مختلف  بدست  می آید.

اهداف برنامه های آزمایشگاه:

شرح و آزمون روشهای آنالیز مکانی زیست محیطی در متن مشکلات علمی و اجتماعی مهم.

بکار گیری روش های آنالیز داده های مکانی در مسائل حقیقی محیط زیست .

انتقال بهترین  روشهای آنالیز های مکانی داده ها به کاربران و مدیران .

آزمایشگاه ارزیابی و آمایش سرزمین در دانشکده  منابع  طبیعی دوره های آموزش در قالب کلاسهای درسی و کارگاههای آموزش در ارتباط با تحقیقات  منابع طبیعی ،زیست محیطی و جغرافیایی ،کاربردهای GISو سنجش از دور را ارائه  می نماید .

فعالیت های آموزشی آزمایشگاه دررابطه با دانشجویان  کارشناسی بیشتر در دو بخش آشنایی با روشهای عملی ارزیابی محیط زیست و آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی GISمی باشد .در ارزیابی محیط زیست  ،فراگیران به صورت عملی منطقه ای را مورد مطالعه  قرار داده  و پس از رقومی کردن  داده های توپوگرافی منطقه  ،نقشه های مربوط به پارامتر های فیزکی محل را با استفاده از نرم افزار تهیه کرده  و پس از تلفیق  نقشه ها ،با استفاده از معیار های اکولوژیکی موجود، کار ارزیابی را انجام می دهند .

در کلاس GIS ، فراگیران  با روشهای مختلف ورود داده  به سیستم   GIS، آنالیز داده ها ،بررسی روشهای مختلف وآنالیز و پردازش داده ها ،تولید  نقشه  و نیز تهیه  پایگاه  اطلاعاتی داده ها ،آشنا می شوند .همچنین  به طور عملی کار با دستگاه GPS (سیستم موقعیت یاب جهانی) ،سیستم موقعیت یاب جهانی و نیز نحوه  تخلیه  اطلاعات  و ورود داده های آن به سیستم های اطلاعات  جغرافیایی را فرا می گیرند.

در مقطع  کارشناسی ارشد  دانشجویان  با تکنیک های مختلف بکارگیری داده ها در ارزیابی های مختلف از جمله  ارزیابی اکوسیستم های آبی و آمایش سرزمین  با استفاده از  GIS ونیز ارزیابی اثرات توسعه  آشنا  می گردند .همچنین  در درس GIS تکمیلی و سنجش از دور تکمیلی روش های مختلف آنالیز داده  در نرم افزار های متفاوت  و به طرق جامع تر آموزش داده می شود .

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی