رفتن به محتوای اصلی
x
تاریخ و زمان تابش ماورابنفش (w/m2)
37.00
32.00
26.00
20.00
14.00
9.00
5.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

تحت نظارت وف ایرانی