رفتن به محتوای اصلی
x
تاریخ و زمان شار فتوسنتزی (w/m2)
1066.00
919.00
762.00
599.00
434.00
277.00
139.00
41.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

تحت نظارت وف ایرانی