رفتن به محتوای اصلی
x
تاریخ و زمان میانگین رطوبت نسبی (٪)
17.00
17.00
17.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
23.00
25.00
25.00
24.00
23.00
22.00
22.00
20.00
23.00
21.00
23.00
20.00
19.00
19.00
18.00
17.00

تحت نظارت وف ایرانی