رفتن به محتوای اصلی
x
تاریخ و زمان متوسط دمای هوا (C°)
30.80
30.00
28.90
28.10
27.30
26.50
25.40
24.20
23.90
24.80
24.90
25.90
25.70
27.00
25.60
26.80
26.60
29.00
29.70
29.80
29.80
30.30
31.00
30.80

تحت نظارت وف ایرانی