رفتن به محتوای اصلی
x
تاریخ و زمان تابش خورشید (w/m2)
522.00
422.00
316.00
202.00
100.00
26.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

تحت نظارت وف ایرانی