رفتن به محتوای اصلی
x
تاریخ و زمان متوسط فشار هوا (hpa)
834.00
834.10
834.10
834.00
833.90
833.50
833.20
833.10
833.00
832.90
832.70
832.30
832.10
832.10
832.00
832.10
832.10
832.30
832.40
832.50
832.50
832.40
832.30
832.10

تحت نظارت وف ایرانی