رفتن به محتوای اصلی
x
حسين
موقعیت
مشاور اتحاديه انجمن های علمي دانشجويی منابع طبيعی كشور
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد
مديريت اكوسيستم های مرتعی، ايجاد سيستم های پشتيبان تصميم گيری در مديريت منابع طبيعی
شماره اتاق
424
اطلاعات تماس
+983133913576

تحت نظارت وف ایرانی