رفتن به محتوای اصلی
x

مدیر گروه: دکتر مصطفی ترکش اصفهانی
مرتبه علمی: دانشیار
تماس:۰۳۱۳۳۹۱۱۰۲۳

معرفی:

هم زمان  با تاسیس دانشکده منابع طبیعی در سال ۱۳۷۲ گروه مرتع و آبخیزداری نیز شروع به کار نمود و با فراهم آوردن امکانات و آزمایشگاههای متعدد و مجهز ، نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران را در زمینه نیل به اهداف آموزشی و پژوهشی  گروههای مختلف دانشکده  تامین نموده است.

 

تحت نظارت وف ایرانی