رفتن به محتوای اصلی
x

کمی سازی پارامترهای فرسایش بادی، ارزیابی ریسک اکولوژیک ناشی از گرد و غبار عناصر سنگین و تعیین شاخص تحمل گیاهان به آلودگی (مطالعه موردی: دشت سجزی اصفهان)

1

 

تحت نظارت وف ایرانی