رفتن به محتوای اصلی
x

کاربرد مدلسازی خدمات اکوسیستمی در ارزیابی اثرات شبکه جاده ها و تدوین برنامه های جبران خسارات بوم شناختی (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)

1

 

تحت نظارت وف ایرانی