رفتن به محتوای اصلی
x

پهنهبندی حساسيت اراضي نسبت به فرسايش خندقي با استفاده از مدل های هوشمند در جنوب استان اصفهان

1

 

تحت نظارت وف ایرانی