رفتن به محتوای اصلی
x

پایش و مدلسازي خشکسالی با استفاده از شاخصهاي سنجش از دوري وSPI در استان اصفهان

تحت نظارت وف ایرانی