رفتن به محتوای اصلی
x

مكان يابي بهينه ي صنايع با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره و الگوريتم ژنتيك

تحت نظارت وف ایرانی