رفتن به محتوای اصلی
x

مدلسازی توسعه اکوتوریسم در راستای هم افزایي گردشگری و حفاظت با رویكرد دیناميک سيستمي

1

 

تحت نظارت وف ایرانی