رفتن به محتوای اصلی
x

كاربرد زیست توده قارچ های رشته ای خوراكی حاصل از بازیافت پسماندهای صنعتی به عنوان جایگزین آرد ماهی در جيره غذایی قزل آلای رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) و بررسی عملكرد آن

1

 

تحت نظارت وف ایرانی