رفتن به محتوای اصلی
x

شناسایي و تخمين متابوليت هاي ثانویه گياهان دارویي غالب در مراتع استان اصفهان با استفاده از طيف سنجي آزمایشگاهي و تصویربرداري

1

 

تحت نظارت وف ایرانی