رفتن به محتوای اصلی
x

شناسايي نواحي سكونتگاهي سيل خيز و تبيين محورهای توسعه پايدار شهری بر اساس مدلسازی تغيير کاربری

1

 

تحت نظارت وف ایرانی