رفتن به محتوای اصلی
x

زیست پالایي باطله هاي معدني سرب و روي به وسيله برهم كنش گياه ميسكانتوس و باكتريهاي جداسازي شده با استفاده از كاوش ایزوتوپ پایدار

1

 

تحت نظارت وف ایرانی