رفتن به محتوای اصلی
x

حذف دی‌اکسید ‌گوگرد و دی‌اکسید ‌کربن به وسیله فرایند‌ هیبریدی جذبی- فتوکاتالیستی تحت تابش خورشید

1

 

تحت نظارت وف ایرانی