رفتن به محتوای اصلی
x

حذف دياکسید گوگرد و دياکسید کربن به وسیله فرایند هیبریدي جذبی- فتوکاتالیستی تحت تابش خورشید

تحت نظارت وف ایرانی