رفتن به محتوای اصلی
x

حذف جذبي و فتوکاتاليستي 1و 2- دیکلرواتان به عنوان یک ترکيب آلي فرار از آب و پساب با استفاده از جاذب های تهيه شده از پسماند پایه- سيليسي

1

 

تحت نظارت وف ایرانی