برنامه استقبال از نو دانشجويان و معارفه و آشنايي با اساتيد دانشكده منابع طبيعي روز سه شنبه (دوم مهرماه) ساعت 13:00-14:15 برگزار خواهد شد. محتواي برنامه مذكور شامل خيرمقدم رياست محترم دانشكده و معرفي گروه هاي آموزشي و فعاليتهاي آموزشي-پژوهشي و دانشجويي دانشكده- معرفي انجمن علمي و  جلسه پرسش و پاسخ به منظور دريافت ديدگاه ها و دغدغه هاي دانشجويان است

منتظر حضور گرم اساتيد و دانشجويان گرامي هستيم.

فارسی