رفتن به محتوای اصلی
x

تعيين سطح زير کشت برنج با استفاده از تصاوير ماهوارهای سنتينل - 1 و سنتينل - 2 در منطقه اصفهان

1

 

تحت نظارت وف ایرانی