رفتن به محتوای اصلی
x

تحليل منطقه ای شدت مدت فراواني خشکسالي هيدرولوژيک در حوضه کرخه

1

 

تحت نظارت وف ایرانی