رفتن به محتوای اصلی
x

تحليل روند تخريب پوشش گياهي استان اصفهان در نيم قرن گذشته با استفاده از سری زماني داده های ماهواره ای

1

 

تحت نظارت وف ایرانی