رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک عضويت دکتر حسین مرادی در کمیته علوم و فناوری های آب و محيط زيست وزارت علوم

طي حكمی از سوی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای دكتر حسین مرادی به عنوان عضو جديد کمیته علوم و فناوری های آب و محيط زيست وزارت علوم انتخاب گرديد.

آقاي دكتر حسین مرادی عضو هيات علمي و مدیر گروه محيط زيست دانشكده مهندسي منابع طبيعي است.

همكاران دانشكده مهندسی منابع طبيعی از خداوند سبحان برای ايشان آرزوی موفقيت و بهروزی دارند.

1

 

تحت نظارت وف ایرانی