رفتن به محتوای اصلی
x

تأثيرات استفاده از مواد اصلاحي و تيمارهاي مختلف آبياري براي احياي مرتع به واسطه برخي گونه هاي چوبي و علفي

دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد  خانم زهرا احمدي كه با عنوان"تأثيرات استفاده از مواد اصلاحي و تيمارهاي مختلف آبياري براي احياي مرتع به واسطه برخي گونه هاي چوبي و علفي "  درتاريخ 03/ 04/ 98 درسالن سمينار ساعت 9 صبح آماده دفاع مي باشد.

تحت نظارت وف ایرانی