رفتن به محتوای اصلی
x

بهینه سازی تولید کالوس و تاثیر متیل جاسمونات بر روی برخی از متابولیت های ثانویه در زیره سیاه

1

 

تحت نظارت وف ایرانی