رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه امتحانات ميان‌ترم و كوئيزهای درس‌های پرجمعيت فيزيك، شيمی و رياضی نيمسال اول سال تحصيلی 1402-1401

احتراما به پيوست برنامه امتحانات ميان‌ترم و كوئيزهای درس‌های پرجمعيت فيزيك، شيمی و رياضی نيمسال اول سال تحصيلی 1402-1401 همراه با محل‌های اختصاص يافته جهت استحضار و اطلاع رسانی ارسال میشود.

12

 

تحت نظارت وف ایرانی