رفتن به محتوای اصلی
x

بررسی تاثیر عوامل سازندهای زمین شناسی، اجزا شیب، کاربری اراضی و شدت بارندگی بر میزان فرسایش و حوضه آبخیزرسوب

تحت نظارت وف ایرانی