رفتن به محتوای اصلی
x

بررسي کارايي داده های ماهواره ای در برآورد فرسايش آبي در حوضه آبخيز رودخانه زاينده رود بر پايه مدل های RUSLE و G2

1

 

تحت نظارت وف ایرانی