رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب مدير جديد گروه محيط زيست دانشکده مهندسی منابع طبیعی

طي حكمي از سوی رياست محترم دانشگاه صنعتی اصفهان، جناب آقای دكتر حسين مرادی به عنوان مدير گروه محيط زيست دانشكده مهندسی منابع طبيعی منصوب گرديد.

همچنين رياست محترم دانشگاه طي حكم جداگانه ای از زحمات صادقانه و خدمات مؤثر و ارزشمند جناب آقای دكتر سعيد پورمنافی در دوره مسئوليت مديريت گروه محيط زيست دانشكده مهندسی منابع طبيعی تشكر و قدردانی كردند.

همكاران دانشكده مهندسی منابع طبيعی از خداوند سبحان برای ايشان آرزوی موفقيت و بهروزی دارند.

تحت نظارت وف ایرانی