رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب جناب آقاي دكتر مصطفی ترکش اصفهانی به عنوان مدير گروه مرتع و آبخیزداری

طي حكمي از سوي رياست محترم دانشگاه صنعتي اصفهان، جناب آقاي دكتر مصطفی ترکش اصفهانی به عنوان مدير گروه مرتع و آبخیزداری دانشكده مهندسي منابع طبيعي منصوب گرديد.

همچنين رياست محترم دانشگاه طي حكم جداگانه اي از زحمات صادقانه و خدمات مؤثر و ارزشمند جناب آقاي دكتر رضا مدرس در دوره مسئوليت مديريت گروه مرتع و آبخیزداری دانشكده مهندسي منابع طبيعي تشكر و قدرداني كردند.

همكاران دانشكده مهندسي منابع طبيعي از خداوند سبحان براي ايشان آرزوي موفقيت و بهروزي دارند.

تحت نظارت وف ایرانی