رفتن به محتوای اصلی
x

انتشار نشریه آبان ۲

 

شماره دوم فصل‌نامه علمی‌تخصصی‌دانشجویی آبان پس از چندین سال وقفه، به سردبیری و مدیر مسئولی مهندس سحر قلی‌زاده طهرانی  در آبان ماه ۱۴۰۰ منتشر شد.

مطالب این شماره شامل تفرج با اسکی روی آب، کشتار بین گونه‌ای در گوشتخواران، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا بر اقیانوس‌ها، دریاها و سواحل، فرونشت زمین، مزاج شناسی، معرفی کتاب، مصاحبه و... می‌باشد.

 

تحت نظارت وف ایرانی