رفتن به محتوای اصلی
x

القاء اسپرم ریزی ماهی سفید دریای خزر Rutilus kutum با به کارگیری توأم GnRHa و دومپریدون کند رهش شده با حامل PLGA

1

 

تحت نظارت وف ایرانی