رفتن به محتوای اصلی
x

استفاده از گياه بوقناق جهت سنتز نانوذرات نقره و بررسي اثرات ضد ميكروبي و سميت سلولي آن

1

 

تحت نظارت وف ایرانی