رفتن به محتوای اصلی
x

استخراج پلی ساکاریدها از ریشه ی گیاه سریش ایرانی و تهیه ی داربست سلولی به کمک پلیمرسنتزی پلی وینیل الکل

1

 

تحت نظارت وف ایرانی