رفتن به محتوای اصلی
x

ارزيابي پتانسيل مدل Maxent در شناسايي کانون های ريزگرد استان اصفهان با استفاده از داده های ماهواره ای

1

 

تحت نظارت وف ایرانی