رفتن به محتوای اصلی
x

ارزيابي خطر فرسايش خاک از طريق مدلهای ICONA و RUSLE با استفاده از تكنيکهای RS و GIS در حوزه آبخيز رودخانه ارمند

1

 

تحت نظارت وف ایرانی