رفتن به محتوای اصلی
x

ارائه مدل حال و انتقال با استفاده از دانش تخصصي، داده های ميداني و سنجش از دوری برای مراتع حاشيه تالاب گاوخوني

تحت نظارت وف ایرانی