رفتن به محتوای اصلی
x

اثر ضدمیکروبی عصاره درشت جلبک‌های دریایی Sargassum ilicifolium، Ulva lactucaو Padina sp بر باکتری‌های ‌‌Escherichia coli و Staphylococcus aureus

1

 

تحت نظارت وف ایرانی