رفتن به محتوای اصلی
x

اثرات متیل جاسمونات و پوتریسین بر متابولیت‌های ثانویه در گیاه بن‌سرخ از طریق کشت کالوس

1

 

تحت نظارت وف ایرانی