رفتن به محتوای اصلی
x

برقراری نظام سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در محیط های آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری جهت حفظ ایمنی و سلامت استفاده کنندگان از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و همچنین شاغلین در آن بخش جزء الزامات قانونی هر موسسه می باشد.

تحت نظارت وف ایرانی