رفتن به محتوای اصلی
x

Detection and Prediction of Water Body and Aquatic Plants Cover Changes of Choghakhor International Wetland, Using Landsat Imagery and the Cellular Automata-Markov Model

7

 

تحت نظارت وف ایرانی