آزمايشگاه جانورشناسي عمومي

تأسيس: 1376

مسئول: دکتر حیرتی

کارشناس: مهندس رجايي

اين واحد آزمايشگاهي مربوط به درس جانورشناسي عمومي است كه در مقطع كارشناسي براي دانشجويان رشته­هاي شيلات و محيط زيست ارائه مي­گردد.  درآزمايشگاه اين درس آموزش دانشجويان در مباحث زير صورت مي­پذيرد.

 • آشنايي با محيط آزمايشگاه و نحوه كار در محيط و مقررات ايمني در آزمايشگاه، آشنايي با ميكروسكوپ و لوپ، نحوه كار كردن با لنزهاي 4-10-40-100، نحوه قراردادن لام در زير ميكروسكوپ و تنظيم آن، نحوه مراقبت از ميكروسكوپ و لپ.
 • مشاهده لام پارامسي و اوگلنا و نيز كشت آنها در محيط طبيعي و مشاهده آنها در زير ميكروسكوپ- رنگ­آميزي پارامسي مطالعه و مشاهده آندامك­هاي داخلي آن.
 • مشاهده لام­هاي مربوط به انگل­هاي تك ياخته جانوري نظير ليشانيا، تريپانوزوها، پلاسموديوم با ميكروسكوپ.
 • مشاهده و تشخيص برخي كرم­هاي پهن انگل نظير ترماتود، كرمهاي قلابدار، مشاهده ساختار دروني آنها، مشاهده دم كرم خاكي و اندامهاي داخلي آن.
 • آشنايي با برخي گونه­هاي نرم­تنان كه بصورت فيكس شده در الكل و آزمايشگاه موجود است.
 • آشنايي با برخي نمونه­هاي خارپوستان كه بصورت فيكس شده در انگل و آزمايشگاه موجود است.
 • تشريح كامل اندامهاي حياتي داخلي قورباغه، كبوتر، ماهي، خرگوش
 • بررسي و مشاهده برخي جنس­هاي بندپايان نظير ملخ، سخت­پوست، ميگو كه بصورت لام آماده و يا ثابت شده در الكل موجود است.
 • بررسي و مشاهده برخي خزندگان و دوزيستان موجود در آزمايشگاه بصورت فيكس شده در الكل.
 • خدمات و امكانات: 11-10 عدد ميكروسكوپ، 13-2 عدد لوپ- ليست كامل تشريح- نمونه­هاي دوزيستان، خزندگان، نرم­تنان و ملخ تثبيت شده در الكل- 20 قطعه لام آزمايشگاهي آماده از گونه­هاي مختلف جانوري.

 •