محمد نعمتی ورنوسفادرانی
هیات علمی
استادیار
983133911048+
محمدرضا وهابي
هیات علمی
دانشیار
معاونت پژوهشی, رؤسای پیشین
983133913563+
راحله دانشمند پارسا
کارمند
983133911016+
کارشناس پژوهشی
زهرا کورش وحید
کارمند
983133913556+
کارشناس فناوری اطلاعات